Skip to content Skip to footer

EE-avfall. Her feiler 6 av 10 elektronikk butikker

Elektronikkforhandlere får kritikk for dårlig sikring og utbredt tyveri av elektronisk avfall, og for dårlig informasjon. Bransjen skylder på kundene: – Folk ignorerer åpningstidene, sier bransjen selv.

Elektronikkbutikker som Power, Skousen og Elkjøp – og andre butikker som selger elektriske og elektroniske produkter, som Ikea og Jula, har ansvaret for at EE-avfall blir samlet inn og levert til et godkjent mottak.

De skal også informere om returordning, samt sikre at EE-avfall blir korrekt håndtert, og at det ikke forekommer tyveri av elektronisk avfall som leveres hos dem.

En fersk rapport fra Miljødirektoratet viser imidlertid at elektronikkforhandlerne stryker på mange av disse punktene.

Farlige stoffer i EE-avfall

EE-produkter består ofte av mange ulike deler og stoffer, og en god del EE-avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som for eksempel bromerte flammehemmere, ftalater, kvikksølv, bly eller andre tungmetaller. Farlige stoffer i EE-avfall som blir dumpet eller henlagt i miljøet vil kunne føre til skader på planter, dyr og mennesker.

Kilde: Miljødirektoratet
6 av 10 bryter kravene

Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn hos 35 forhandlere av elektriske og elektroniske produkter. Blant disse finner vi Power, Elkjøp, Ikea, Skousen, Jula, Euronics og Plantasjen.

Rapporten viser at seks av ti forhandlere bryter kravene i avfallsregelverket.

For dårlig oppbevaring og sikring av EE- avfall og for dårlig informasjon til kundene om returordningen er bruddene som går oftest igjen.

Miljødirektoratet mener at dette er for mange brudd hos de kontrollerte virksomhetene.

Vi hadde forventet at de aller fleste forhandlere nå ivaretar kravet til informasjon, og vi er derfor overrasket over at 40 prosent hadde brudd på dette kravet. Dette er noe vi har kontrollert i flere tilsynsaksjoner, sier Einar Knutsen, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Altfor mange forhandlere har for dårlig kontroll på avfallet slik at det kommer på avveie, sier Knutsen videre.

– Vi vet det kan være utfordrende for forhandlerne, men vi forventer at bransjen gjør mye mer for å sikre at avfallet ikke kommer på avveie, slik de har plikt til, uttaler han.

Informasjonsplikten
  • Forhandlernes informasjonsplikten om retur og mottak av EE-avfall er beskrevet i avfallsforskriften § 1-6.
  • Forhandlere har plikt til å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall og at det tas imot gratis.
  • Informasjonen skal være godt synlig gjennom oppslag i alle butikk-lokaler, på nettside og finnes på alt trykket materiell og elektronisk markedsføringsmateriell som omfatter EE-produkter.
  • Teksten skal være iøynefallende, lett lesbar og skille seg ut fra øvrig informasjon.
  • Det er ingen plikt til å informere muntlig ved salg av produkter. (Kilde: Miljødirektoratet)
4000-10.000 tonn på avveie

Ifølge Miljødirektoratet forsvinner mellom 4000 og 10.000 tonn elektronisk avfall fra forhandlerleddet hvert år, og havner dermed ikke på mottak som håndterer det på forsvarlig måte.

– Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter må gjøre mer for å sikre at EE-avfall blir forsvarlig håndtert og ikke kommer på avveie, konkluderer Miljødirektoratet.

Det er gjort liknende tilsynsaksjoner i flere år. Årets aksjon viser ifølge Knutsen at bransjen har et stort forbedringspotensial for å sikre at EE-avfallet ikke fjernes.

Vi forventer at bransjen gjennomfører tiltak for å sikre at EE-avfall ikke kommer på avveie. EE-avfall inneholder stoffer som kan være skadelig for mennesker og miljø. Forhandlerne har ansvaret for at EE-avfallet blir samlet inn og levert videre til et godkjent mottak, uttaler Knutsen.

De kontrollerte virksomhetene ligger i Hordaland, Møre og Romsdal, Oslo, Akershus, Oppland og Vestfold.

Subscribe to the updates!