Skip to content Skip to footer

Hvorfor kildesortere?

Kildesortering er et enkelt og effektivt miljøtiltak som alle kan utføre. Avfall er ressurser som kan brukes om igjen – og på den måten sørge for at mest mulig av verdiene forblir i kretsløpet.

Kildesortering er noe hele samfunnet er opptatt av, og som berører oss alle. Det er også et krav som er rettet fra alle deler av samfunnet. Kildesortering er en investering i våre barn, vår natur og vår planet. En investering som koster deg veldig lite, men som gir så mye.

Vi nordmenn kaster nærmere 12 tonn søppel i året (SSB, Avfallsregnskapet 2018). Det er en svak nedgang på under en halv prosent fra 2017. Samtidig fortsetter andelen avfall til gjenvinning å avta og ligger nå på 73 prosent. Dermed er vi et godt stykke unna å nå det nasjonale målet om å gjenvinne 80 prosent av avfallet.

blog 06 kildesortering
Vi anbefaler alle å tenke at alt som kan sorteres, bør sorteres. På denne måten kan vi sammen oppnå målene om 65 % materialgjenvinning i 2035.

Her i Norge er vi gode til å ta vare på vår natur. Naturen er noe de aller fleste ønsker at våre fremtidige generasjoner skal få like stor glede av som det vi har hatt. Men for at de skal få ha glede av den norske naturen, må vi bli enda bedre på å ta vare på den – og ett viktig bidrag er faktisk å legge ting som skal kastes i riktig beholder eller container.

Kildesortering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig måte i stedet for å deponeres eller forbrennes. F.eks. kan gipsavfall bli til nye gipsplater, papp kan bli til resirkulert papp og trevirket kan bli til biobrensel. Miljøet spares dermed for unødvendige belastninger ved bruk av råmaterialer for nyproduksjon. Hjelp oss å sortere – med tanke på miljøet!

  • Kildesortering gjør at vi kan ta bedre vare på miljøet, og at vi kan utnytte naturressursene våre bedre.
  • Kildesortering gjør at vi unngår at skadelige stoffer og miljøgifter fra f. eks. farlig avfall, havner på avveie og gjør skade på natur, mennesker og dyr.
  • Kildesortering oppfyller myndighetenes krav til sortering og gjenvinning som er angitt i avfallsforskriften og forurensningsloven.
  • Manglende kildesortering kan føre til unødvendig pristillegg fra avfallsmottaket, og i verste fall store bøter dersom tilsynsmyndighetene kommer på besøk og finner uforsvarlig oppbevaring av farlig avfall.
Hva blir avfallet gjenvunnet til?

Har du tenkt på hva iPaden til barna dine er laget av? Eller om ostehøvelen din kanskje har hatt et tidligere liv som lekebil? Avfall og søppel blir ofte forbundet med noe negativt, men mange glemmer de unike mulighetene og verdiene som avfallet kan gi oss. Mulighetene ved gjenvinning av avfall forplanter seg både økonomisk og miljømessig.

Den sirkulære økonomien baserer seg på at ressursene skal forbli i verdikjeden lengst mulig. Ved å gjenvinne avfall kan vi sammen oppnå en bedre sirkulær økonomi, og en fremtid der miljøet blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag.

Hva som skal kildesorteres, varierer ut fra hvilken kommune du tilhører, og om kildesorteringen er for næringsvirksomheter, offentlig rom (f.eks. skoler, kjøpesentre eller sykehus) eller private husholdninger.

Subscribe to the updates!